Saturday, March 5, 2011

ႀကိဳးနီ

ႀကိဳးနီ

ခ်စ္ စံ ၀င္း

အစိုးရဌာန ႏွစ္ခုမွ ရံုးႏွစ္ရံုးသည္ အေဆာက္အဦးႀကီးတစ္ခုထဲတြင္ ပူးတြဲရံုးဖြင့္ထား၏။ ထိုရံုးႏွစ္ခု အနက္မွ တစ္ခုေသာရံုးတြင္ ေခြးတစ္ေကာင္ေမြးထား၏။ တစ္ေန႕ေသာအခါ ထိုေခြးသည္ ကပ္လ်က္ရံုး၏ အခန္းတြင္းသို႕ သြား၍ ေနာက္ေဖးယိုခဲ့၏။ ဤသို႕ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ တစ္ႀကိမ္မဟုတ္ ၾကိမ္ဖန္မ်ားလာေသာအခါ ေနာက္ေဖးယို ခံရေသာ ရံုးက ေခြးေမြးထားေသာရံုးသို႕ “ လူႀကီးမင္းတို႕ ရံုးမွေမြးထားေသာ ေခြးသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႕၏ ဧည့္ခန္းႏွင့္ ရံုးခန္းအတြင္းတြင္ မၾကာခဏလာေရာက္၍ ေနာက္ေဖးယိုေနေသာေၾကာင့္ ေနာက္ေနာင္ ထိုသို႕မျဖစ္ေစေရးအတြက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ ” ဟူေသာ စာကိုပို႕လိုက္၏။

ယင္းစာသည္ ေခြးေမြးထားေသာရံုး၏ စာလက္ခံဌာနမွ “ အဆင့္ဆင့္ ဆက္လက္တင္ျပသည္၊ ဆက္လက္တင္ျပပါသည္ ” ဟူေသာ မွတ္ခ်က္ဆယ္ခုေလာက္ျဖင့္ ေနာက္ဆံုး ရံုးမွတာ၀န္ရွိ ပုဂၢိဳလ္ထံ သို႕ေရာက္သြား၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္က “ ယင္းကိစၥ ဟုတ္မဟုတ္ စံုစမ္းတင္ျပပါ ” ဟူေသာ မွတ္ခ်က္တြင္ “ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရန္” ဟူေသာ ထပ္ဆင့္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ေအာက္သို႕ျပန္က်လာ၏။

ထိုအခါ ယင္းကိစၥကို ဟုတ္မဟုတ္ စံုစမ္းေရးအတြက္ ရံုးအုပ္ အဆင့္ရွိသူမ်ားက အဖြဲ႕ဖြဲ႕ကာ တစ္ပတ္ေက်ာ္မွ် စံုစမ္းၿပီး စာအမွတ္မည္မွ်ျဖင့္ တစ္ဖက္ရံုးမွ ေပးပို႕ေသာကိစၥသည္ မွန္ကန္ပါသည္ဟူ၍ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္ဆီသို႕ ေရာက္သြားျပန္၏။ ထိုအခါ ယင္းပုဂၢိဳလ္က ယင္းကိစၥမွန္ကန္လွ်င္ မည္သို႕ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို နည္းလမ္းမ်ားစံုစမ္းတင္ျပပါဟူေသာ မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ေအာက္သို႕ျပန္ခ်ေပးလိုက္ ျပန္၏။ ေအာက္သို႕က်လာေသာ အခါ ရံုးအုပ္ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ မည္ကဲ့သုိ႕ေျဖရွင္းရမည္ကို အခ်ိန္ယူ၍ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္က ေနာက္ဆံုး၌ ရံုးအုပ္ႏွင့္အဖြဲ႕က လူႀကီးမင္း၏ မွတ္ခ်က္အမိန္႕အရ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြကာ ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားကို ေတြ႕ရွိရပါသျဖင့္ တင္ျပအပ္ပါသည္ဟု ဆိုကာ ေအာက္ေဖၚျပပါ နည္း ေလးနည္းကို တင္ျပခဲ့သည္။

(က) ယင္းေခြကို သတ္ပစ္ျခင္း။

(ခ) ယင္းေခြးကို အေ၀းသို႕ပို႕ျခင္း။

(ဂ)ေခြး၀င္ေသာအေပါက္ကို လံုး၀ပိတ္ထားျခင္း။

(ဃ) ေခြးမ၀င္ရန္ စာကပ္ထားျခင္း။

ထိုအခါ တာ၀န္ရွိ ပုဂၢိဳလ္က ေအာက္မွတင္ျပေသာ နည္းေလးနည္းကို ေအာက္ပါအတိုင္းမွတ္ခ်က္ေရးကာ အဆင့္ဆင့္ျပန္ခ်ေပးလိုက္၏။

(က) နည္းမွာ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ေယာက္ျဖစ္၍ မေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္၊ (ခ) နည္းမွာ ယင္းေခြးတြင္ သားသမီးငယ္မ်ားရွိေနသည္ဟု သိရ၍၊ (က)နည္းတူ မေရြးခ်ယ္ႏိုင္။ (ဂ) နည္းမွာ ရံုးႏွစ္ရံုး၏ ဆက္သြယ္ေရး ကိစၥမ်ားကို ထိခိုက္ေစေသာေၾကာင့္ ယင္းနည္းကိုေရြးခ်ယ္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္ၿငင္းဆို၏။ (ဃ) နည္းမွာမူ မည္သူ႕ကိုမွလည္း မထိခိုက္။ မဇိၩမပဋိပဒါလည္း က်ေသာေၾကာင့္ ယင္းနည္းကို ကၽြႏ္ုပ္ကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္လိုက္သည္။

အထက္ပါမွတ္ခ်က္ျဖင့္ စာသည္ ရံုးထံုးစံအတိုင္း အဆင့္ဆင့္က်လာၿပီး ေအာက္ပိုင္းမွ စာတစ္ေစာင္ျပန္၍ တက္လာျပန္၏။ ယင္းစာမွာ “ လူႀကီးမင္းေရြးခ်ယ္ေသာ (ဃ) နည္းကို အသံုးျပဳေရးအတြက္ ေခြးမ၀င္ရ ဟူေသာ စာကပ္ရန္ မည္သည့္ပန္းခ်ီဆရာျဖင့္ေရးရမည္ကို အမိန္႕ေတာင္းခံအပ္ပါသည္ ” ဟူ၍ျဖစ္၏။ ထိုအခါ အထက္လူႀကီးက သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပန္းခ်ီဆရာနာမည္မ်ား တင္ျပပါဟု မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္က်လာ၏။ ေအာက္ပိုင္းမွ တစ္ဖန္ ပန္းခ်ီဆရာေလးဦး၏ အမည္မ်ားကို ယင္းတို႕၏ အရည္အခ်င္း၊ အရည္အေသြးမ်ားႏွင့္ အတူ တင္ျပရာ အထက္မွ ေဖာျ္ပပါအရည္အခ်င္းမ်ားအရဆိုမူ ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ နံပါတ္(၂) ပန္းခ်ီဆရာကို ေရြးသည္ဟူေသာ မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္က်လာ၏။

ရံုးအုပ္ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ထံုးစံအတိုင္း နံပါတ္(၂) ပန္းခ်ီဆရာျဖင့္ ေခြးမ၀င္ရ ဟူေသာ စာတန္းကိုေရးဆြဲကာ ရံုးႏွစ္ရံုး၏ အ၀င္အထြက္ တံခါး၀တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားလိုက္၏။

သို႕ေသာ္ မၾကာမီ တစ္ဖက္ရံုးမွေန၍ လြန္ခဲ့ေသာ (၁၂) လက စာအမွတ္ ဘယ္ေလာက္ ဘယ္ေလာက္ျဖင့္ “ လူႀကီးမင္းတို႕ ရံုးမွေခြးတစ္ေကာင္ ၀င္ေရာက္ေနာက္ေဖးယိုေန၍ အေရးယူေဆာင္ရန္ပါရန္ စာပို႕ ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုတိုင္ ယင္းေခြးသည္ ေနာက္ေဖးယိုေနဆဲျဖစ္၍ ထပ္မံ အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္ ” ဟူေသာ စာသည္ အတြင္းေရး ဟူေသာ ထိပ္စည္းႏွင့္အတူ ေရာက္လာျပန္၏။

ထိုစာသည္ ထံုးစံအတိုင္း စာလက္ခံရာဌာနမွ တစ္ဆင့္ အထက္လူႀကီးဆီသို႕ တင္ျပရာ အထက္လူႀကီးက “ မိမိသည္ ဤ ကိစၥကို အေသအခ်ာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ပါလ်က္ ယခုကဲ့သို႕ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆက္လက္ျဖစ္ေနသည္ကို ခ်က္ခ်င္းစံုစမ္းတင္ျပပါ ” ဟူ၍ မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ေအာက္သို႕ျပန္ခ်လိုက္၏။ ထိုအခါ ရံုးအုပ္သည္ အဖြဲ႕တစ္ခု ခ်က္ခ်င္းထပ္ဖြဲ႕ကာ အဘယ္ေၾကာင့္ ယင္းေခြးသည္ ဆက္လက္ေနာက္ေဖးယိုေနသည္ကို အေရးတယူစုံစမ္းၾကၿပီးေနာက္ ေအာက္ပါအတိုင္း အဆင့္ဆင့္ တင္ျပလိုက္ျပန္၏။

စာအမွတ္မည္မွ်ျဖင့္ “ လူႀကီးမင္း၏ ခ်က္ခ်င္းအေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရန္ မွတ္ခ်က္အမိန္႕အရ ကၽြန္ေတာ္မ်ား ခ်က္ခ်င္း အလ်င္အျမန္စံုစမ္းၾကည့္ရာ ယင္းေခြးသည္ စာမတတ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္ ”

အထက္ပါ စံုစမ္းတင္ျပခ်က္စာသည္ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ရံုးထံုးစံအတိုင္း အထက္သို႕တက္လ်က္ရွိေန၏။ ယင္းတင္ျပခ်က္ အေပၚအထက္လူႀကီးက မည္သို႕မွတ္ခ်က္ေရးဦးမည္ကို မသိရေသး။ သို႕ေသာ္ တစ္ခုေသခ်ာသည္ကေတာ့ ယင္းေခြးသည္ အျခားဟိုဖက္ရံုး၏ ဧည့္ခန္းတြင္ ေနာက္ေဖးယိုျမဲ ယိုေနဦးမည္ ကေတာ့ ေသခ်ာေနေပသတည္း။

ခ်စ္စံ၀င္း ( ၉-၈-၁၉၆၉)

ေမာ္နီတာ ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ (၁) အမွတ္ (၁၁) မွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပသည္။

5 comments:

တကၠသုိလ္ အလင္းအိမ္(ေတဇာလင္း) said...

အင္း ရီရမလား၊ ငုိရမလားေတာင္ မသိေတာ့ပါဘူး။ ျမန္မာ့ ၀န္ထမ္းေတြ ပညာရည္ျမင့္မားတာကုိ အဲေလာက္ မၾကြားနဲ႔ေလ။ တစ္ခါက ၾကားဖူးတယ္။ “weather မေကာင္းရင္ လဲတပ္လိုပ္ေပါ့ကြ” အရာရွိၾကိးတစ္ေယာက္အေၾကာင္းေပါ့။ မဂၤလာနံနက္ခင္းပါ။ ေစတနာပန္းခင္းက လာလည္ျပိး စာေးလဖတ္သြားပါတယ္။ http://saytanarpankhinn.blogspot.com/

ဆူးသစ္ said...

ေကာင္းတယ္။ ရုံးအလုပ္ေတြကို သေရာ္ထားတာ။ မိုးယံ ဘယ္လိုရွာေတြ႔လဲ မသိဘူး။

sosegado said...

ရွာေဖြေပးထားတာေကာင္းလုိက္တာ၊ မဖတ္ဘူးေသးဘူး၊ ဆရာ စကာၤပူလာမယ္ေျပာတယ္ သြားနားေထာင္ဦးမွ

ခႏြဲ said...

အဲ..တစ္မ်ိဳးေလးပဲ ဖတ္လို႔ေတာ့ ေကာင္းသား။ ရုံးအလုပ္ကို ျမင္သာေအာင္ျပတာပဲ။ အဟိ။

SHWE ZIN U said...

ဖတ္သြားတယ္ မိုးယံ ေရ ဆရာေရးတာ ေကာင္းတယ္ အဲဒီအတိုင္း ဘဲ

ခင္မင္စြာျဖင္႔
ေရႊစင္ဦး

Post a Comment

ဒီကေန႕ ဘြဲ႕ရၿပီး မနက္ျဖန္ စာမဖတ္လွ်င္ သန္ဘက္ခါ စာမတတ္ျဖစ္သြားမည္။

စာခ်စ္သူ ေဘာ္ေဘာ္ေတြနဲ႕ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ဆက္သြယ္မႈ ဧရိယာ ငယ္ေလးပါ။

တည္ေဆာက္တဲ့ ႏွစ္ ၂၀၀၈။ အသက္သြင္းတယ္ ၂၀၁၀

free counters

ထိပ္ဆံုးသို႕

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More